Toiminta

Suomen Lastenlääkäriyhdistys (SLY) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka toiminta keskittyy lastentautien erikoislääkäreiden täydennyskoulutukseen. Koulutustilaisuuksien ohjelma soveltuu kuitenkin myös jatkokoulutukseen (erikoislääkärikoulutus). Jatkokoulutuksesta vastaavat yliopistojen tiedekunnat ja sitä kautta lastentautiopin professorit. Lastentautiopin professoreiden yhteenliittymä, Pediaxis, vahvistaa erikoislääkärikuulustelujen vaatimukset kaksivuotiskausittain ja koordinoi myös lastentautien erikoisalan lisäkoulutusohjelmia ja niiden kuulustelukäytäntöjä. Lastentautien lisäkoulutusohjelmia on nykyisin jo 11 kappaletta: lastenallergologia, lastenendokrinologia, lasten gastroenterologia, lasten hematologia ja onkologia, lasten infektiotaudit, lastenkardiologia, lasten keuhkosairaudet, lastennefrologia, lasten reumatologia, neonatologia ja sosiaalipediatria. Pediaxis on käynnistänyt myös valtakunnalliset videoluennot, joita lähetetään kuukausittain lukukausien aikana vuoroin eri yliopistosairaaloista. Erikoislääkärikoulutuksen yhtenäistämiseksi on suunniteltu myöskin valtakunnalliseen käyttöön tarkoitettu lokikirja.

SLY:n koulutustilaisuuksien ohjelmat suunnitellaan koulutusvaliokunnan ja kulloisenkin paikallisen järjestäjän yhteistyönä. Säännöllisiä koulutuksia ovat Lastenlääkäri-tapahtuma helmikuussa Helsingissä, Lastenlääkäripäivät marraskuussa vuorollaan eri yliopistosairaalapaikkakunnilla ja Lastentauteihin erikoistuvien lääkäreiden koulutuspäivät toukokuussa niin ikään eri yliopistosairaalapaikkakunnilla. Koulutuksia järjestetään myös muina ajankohtina ja nämä, usein alajaostojen järjestämät kurssit, on suunniteltu myös jatkokoulutukseen soveltuviksi.

SLY on mukana IPA:n (International Pediatric Association), EPA/UNEPSA:n (European Paediatric Association/Union of National European Pediatric Societies and Associations), NPF:n (Nordisk Pediatrisk Förening) ja EAP:n (European Academy of Paediatrics) toiminnassa. SLY myöntää matka-apurahoja jäsenilleen yhteensä noin 20000 € vuodessa tukeakseen lastenlääkäreiden ammatillista täydennyskoulutusta ja lastentautien tutkimustyötä. Apurahoja myönnetään myös erikoistumisvaiheen lääkäreille. Matka-apurahoja voidaan myöntää yhdistyksen tarkoitusta tukevaa tutkimustyötä tekeville ja/tai kliinisen lastenlääketieteen parissa työskenteleville hakijoille. Suullinen esitys tai posteriesitelmä kokouksessa katsotaan eduksi, mutta ei ole ehdoton edellytys apurahan saamiselle.

SLY:n jakamiin palkintoihin kuuluvat Lapsen asialla -tunnustuspalkinto ja Nuoren tutkijan palkinto, molemmat arvoltaan 5000 €. Näitä palkintoja alettiin jakaa vuonna 2017. SLY on yksi Arvo Ylppö mitalin neljästä perustajaorganisaatiosta. Muut perustajajäsenet olivat Mannerheimin Lastensuojeluliitto, lääketehdas Orion ja Lastentautien tutkimussäätiö. Mitali perustettiin vuonna 1957 Arvo Ylpön täyttäessä 70 vuotta. Mitali jaetaan joka viides vuosi tunnustuksena vastasyntyneisiin ja keskosiin kohdistuneesta lääketieteellisestä tutkimustyöstä. Mitali voidaan antaa yhdelle ulkomaalaiselle ja yhdelle suomalaiselle tutkijalle. Tähän mennessä mitalin on saanut yhteensä 13 ulkomaista ja kahdeksan suomalaista tutkijaa. Lastentautien tutkimussäätiö liitti vuonna 2007 mitaliin 50000 € palkinnon, joka on kansainvälisestikin katsoen pediatrian alan suurimpia tieteellisiä palkintoja. Arvo Ylppö -mitali jaettiin vuonna 2017 13. kerran ja palkinto kolmannen kerran; saajana oli yhdysvaltalainen professori Steven H. Abman.